Black & White Ebony Fountain Pen
by Yelisey Kimakovskiy